Dagelijks archief: 12 augustus 2018

Begraafplaats

Begraafplaats Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
III-1 Balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2016
Vlottende activa
Liquide middelen
Kas                  16                    70
Rabobank rekening-courant                602              1.075
Rabobank spaarrekening            7.400              7.400
       8.018        8.545
Vorderingen
Overige vorderingen 2 13
Totaal-generaal 8.020 8.558
31-12-2017 31-12-2016
Eigen vermogen
Kapitaal 5.836 6.762
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen grafbelasting 2.176 1.788
Overige schulden 8 8
2.184 1.796
Totaal-generaal 8.020 8.558
Vermogensvergelijking
Kapitaal per 1 januari 6.762 9.778
Netto-resultaat -926 -3.016
Kapitaal per 31 december 5.836 6.762
Specificatie overige schulden:
Rente en kosten bank 8 8
8 8
III-2 Resultatenrekening 2017 2017 2016
Baten
Grafrechten -500
Grafbelasting 872 731
Som van de baten 872 231
Lasten
Onderhoud begraafplaats 1.524 2.580
Administratiekosten 41 67
Onderhoud inventaris 110 430
Cadeaus 20 100
Rente en kosten bank 105 118
Som van de lasten 1.800 3.295
-928 -3.064
Overige baten
Rente spaarrekening 2 48
Nettoresultaat -926 -3.016