Doelstelling

Beleidsplan/doelstelling.
Overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van de statuten van de stichting FOWH heeft de stichting tot doel:
a. het organiseren en realiseren van erediensten in de Friese taal in de kerk van Herbaijum;
b. het openhouden en in stand houden van de kerk van Herbaijum;
en voorts het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voor het onder a gestelde worden eens per twee weken oecumenische erediensten georganiseerd waarvoor voorgangers worden gevraagd.
De kosten hiervan worden betaald:
– uit de collectes die in deze diensten worden gehouden,
– giften, legaten en erfstellingen.

Voor het onder b. genoemde wordt een Onderhoudsfonds gevormd.
Dit onderhoudsfonds wordt gevoed door:
– de opbrengsten uit de bezittingen (3 ha land),
– collecte opbrengsten,
– giften legaten en erfstellingen,
– subsidies.
De kerk van Herbaijum (in het Fries: Hjerbeam) is ingeschreven in het Monumentenregister, het register van rijks beschermde monumenten in Nederland. (Monumentnummer 15854). Het betreft een deels middeleeuwse dorpskerk in het centrum van en op een terp in Herbaijum.

Diaconie.
Vanuit het oecumenische kerk karakter van de stichting FOWH vinden er ook diaconale activiteiten plaats.
In de erediensten wordt gecollecteerd voor de diaconie.
De inkomsten van de diaconie bestaan uit:
– collectes,
– giften, legaten en erfstellingen.
Uitgangspunt is dat de inkomsten elk jaar geheel aan diaconale doelen worden besteed.
Voor de diaconie van de stichting wordt een aparte bankrekening aangehouden.

Begraafplaats.
Onderdeel van de bezittingen van de stichting FOWH is een begraafplaats, gelegen rond de kerk.
Voor de begraafplaats wordt een aparte bankrekening aangehouden.
De inkomsten bestaan uit grafrechten.
Het begraven wordt vanuit de plaatselijke begrafenisvereniging verzorgd.
Uitgangspunt is dat de exploitatie kosten dekkend is.

Overige activiteiten.
Vier keer per jaar wordt een boekje verspreid onder kerkgangers en de inwoners van Herbaijum met informatie over en van de stichting FOWH en haar aktiviteiten.
Rond de kerst wordt aan de oudere inwoners van Herbaijum een fruitbakje aangeboden.
Het kerkgebouw is ook beschikbaar voor trouwdiensten, rouwdiensten e.d.