Wurksumheden yn de tsjerke

Hjirbij in oersjoch fan wurksumens oan ús   Tsjerke

Opkappen haltsje desimber 2018

Oangeande wurksemens oan e flier yn de hal.

 Foarige wike binne Wierd en Thomas begongen mei it utgraven van de hal en stoarten fan een nije betonflier.

Ek hawwe se de âlde tegels skjin makke sadat wy dizze wér ta passe kinne yn de nije flier.

 Ôfrûne sneon wiene wy mei fjouwer man , Wierd , Thomas , Ben Barends en Jan om de tegels yn de nije flier te lizzen.

Dit is prachtich gien de hal knapt d’r een stik fan op.

No de flier yn wrwriuwe mei in donkere kleur foegmingsel .

 Dernei moat de flier goed droegje satdat we op koarte termyn de flier poetse en ynwrieuwe kinne mei in soarte fan oalje om d’r krekt as de stiennen yn de tsjerke een licht glâns oan te jaan.

 

img_3083

img_3081

 Restoaraasje rûten  2017

de restauraasje fan de izeren ramen.

no sjocht it der sa út.

Alle rûten binne ûtfiert yn zwart restauraasjegleas .

                                                                  In hiel mooi gesicht.

p1080220

p1080219

img_1729

 

img_1727 img_1728

 Tsjerke Bûtenom fervjen ek in 2017.

 

 

Opknappen tsjerkeflier 2017

 

Hjirby wat foto’s  fan de vlier.

De flier oan de súdkant ( ûnder it oargel en de banken) moast heechnedich ferfongen wurde.

In plan fan oanpak wurdt makke.

IMGP0004
It oargel is ferpleatst , de flier wurdt opbrutsen.

IMG_0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek wurdt der hurd wurke oan it meitsjen fan de skuor tusken de toer en it skip fan de tsjerke . 

IMG_0315

Der wurdt in begjin makke mei it pleatsen fan de balken .

IMGP0009

Ek de banken en de vlierplanken wurde der ôf helle.IMGP0002

 

 

 

 

IMGP0006

In nije balkfundatie wurdt makke en in laach grûn wurdt ôffierd.

IMGP0007 (2)

Skelpen komme der ûnder en de balken wurde mei semint betreaun.

IMGP0008

                             Moai wurk, ek it ark mei der wêze.