Wurksumheden yn de tsjerke

Hjierbij wat foto’s oangeande situaasje Tsjerke

de restauraasje fan de izeren ramen.

img_1729

 

img_1727 img_1728

Hjirby wat foto’s  fan de vlier.

De flier oan de súdkant ( ûnder it oargel en de banken) moast heechnedich ferfongen wurde.

In plan fan oanpak wurdt makke.

IMGP0004
It oargel is ferpleatst , de flier wurdt opbrutsen.

IMG_0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek wurdt der hurd wurke oan it meitsjen fan de skuor tusken de toer en it skip fan de tsjerke . 

IMG_0315

Der wurdt in begjin makke mei it pleatsen fan de balken .

IMGP0009

Ek de banken en de vlierplanken wurde der ôf helle.IMGP0002

 

 

 

 

IMGP0006

In nije balkfundatie wurdt makke en in laach grûn wurdt ôffierd.

IMGP0007 (2)

Skelpen komme der ûnder en de balken wurde mei semint betreaun.

IMGP0008

                             Moai wurk, ek it ark mei der wêze.