Wurksumheden yn de tsjerke

Hjirbij in oersjoch fan wurksumens oan ús   Tsjerke

oktober 2019

Himmeldei,

mei kosters frywilligers en kommisjeleden warber west mei it skjinmeitsjen fan de tsjerke,

spinreagje, 

lampen himmelje,

                                                   banken ôfnimme, 

                                       en sa fjourt hinne,

  Bakje kofje 

Sa is de tsjerke  wér spik en span.

dernei ha we mei 4 man de goaten lege en himmele.

 

Opkappen haltsje desimber 2018

Oangeande wurksemens oan e flier yn de hal.

 Foarige wike binne Wierd en Thomas begongen mei it utgrafen van de hal en stoarten fan een nije betonflier.

Ek hawwe se de âlde tegels skjin makke sadat wy dizze wér ta passe kinne yn de nije flier.

 Ôfrûne sneon wiene wy mei fjouwer man , Wierd , Thomas , Ben Barends en Jan om de tegels yn de nije flier te lizzen.

Dit is prachtich gien, de hal knapt d’r een stik fan op.

No de flier yn wriuwe mei in donkere kleur foegmingsel .

 Dernei moat de flier goed droegje sadat we op koarte termyn de flier poetse en ynwriuwe kinne mei in soarte fan oalje om d’r krekt as de stiennen yn de tsjerke een ljochte glâns oan te jaan.

 

img_3083

img_3081

 Restauraasje rûten  2017

de restauraasje fan de izeren ramen.

no sjocht it der sa út.

De rûten binne ûtfiert yn swart restauraasjegleas .

                                                                  In hiel mooi gesicht.

p1080220

p1080219

img_1729

 

img_1727 img_1728

 Tsjerke bûtenom ferfe  ien 2017.

 

 

Opknappen tsjerkeflier 2017

 

Hjirby wat foto’s fan de flier.

De flier oan de súdkant ( ûnder it oargel en de banken) moast heech nedich ferfongen wurde.

In plan fan oanpak wurd makke.

IMGP0004

It oargel is ferpleatst , de flier wurd opbrutsen.

 

IMG_0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek wurd er hurd wurke oan it meitsjen fan de skuor tusken de toer en it skip fan de tsjerke . 

IMG_0315

Der wurd in begjin makke mei it pleatsen fan de balken .

IMGP0009

Ek de banken en de flierplanken wurde der ôf helle.IMGP0002

 

 

 

 

IMGP0006

In nije bolkfundatie wurd makke en in laach grûn ôffierd.

IMGP0007 (2)

Skelpen komme der ûnder en de balken wurde mei cemint bestrutsen.

IMGP0008

                             Moai wurk, ek it ark mei der wêze.