Tsjinsten 2023

Tsjerketsjinsten yn 2023

Datum        WA Ut
8 jan. Mv.N. Kanis Lelysted
22 jan. Mv. A.M. Dijkstra Itens
5 febr. Dhr. Speelman Folsgeare
19 febr. Drs.Simonides Burdaard
5 mrt. Dhr.L.v.d.Ven Aldeboarn
19 mrt. Ds. T. Osinga (heamiel) Frjentsjer
2 apr. Ds. Wiebenga Snits
9 apr.  Peaske Past. Draisma (Willeke komt te sjongen) Snits
23 apr. Mv. S.Sterk Snits
7 maaie. Dhr. B. Akkerman (bakje kofje drinke) Hearrenfean
28 maaie.  Pinkster Ds. Ypma Frjentsjer
11 juni. Dhr. J.v.d.Meer Akkrum
25 juni. Mv. N.Kanis Lelysted
9 juli. Ds. L. Westra Lollum
23 juli. Mv. Mulder(bakje kofje drinke) Yndyk
6 aug. Ds. S. Hiemstra Almelo
20 aug. Dhr. H. Giliam Penjum
3 sept. Mv. N. Kanis Lelysted
17 sept. G. Groeneveld
1 okt. Mv.A. M. Dijkstra Itens
15 okt. Ds. S.Reitsma Ljouwert
29 okt. Dhr. B. Akkerman Hearrenfean
12 nov. Dhr Speelman  (bakje kofje drinke) Folsgeare
26 nov T. Osinga (ivichheidssnein) Frjentsjer
10 des. Dhr. J. vd Meer Akkrum
25 des. Ds. T. Osinga Frjentsjer

012

013

 

 

krysttsjinst  2017

dsc04120 dsc04124 dsc04126