Tsjinsten

 

012
Ds. Visbeek

013

 

 

krysttsjinst  2017

dsc04120 dsc04124 dsc04126

 

 

Fieringen fan it F.O.W.H. yn de Niklaastsjerke fan Hjelbeam 2019
Datum
Wa
Ut
Bysunderh.
6-jan
Frou N. Kanis
Lelysted
20-jan
Ds. L. Westra
Lollum
Nachtmiel
3-feb
Ds. Wiebenga
snits
17-feb
Ds. U. Tjallingi
Easterbierrum
3-mrt
Frou. J. Mulder
Yndyk
Kofje
17-mrt
Ds. S. Ypma
Frjentsjer
31-mrt
Frou N. Kanis
Lelysted
14-apr
Dhr. P. Speelman
Folsgare
21-apr
Dhr. L.v/d Ven
Aldeboarn
Peaske
5-mei
Da. S. de Vries
St. Jansgea
19-mei
Frou A. M. Dijkstra
Itens
 Kofje
26-mei
Dhr. H.Gilliam
Penjum
9-jun
Ds. H. Vlasman
Readtsjerk
Pinkster
23-jun
Da. S. de Vries
St. Jansgea
Nachtmiel
7-jul
Ds. Lindeboom
Minnertsgea
21-jul
Pastoor B. v/d Wal
Sappermar
Kofje
4-aug
Dhr. G. v/d Veen
De Lemmer
18-aug
Da. T. Hibma
Kimswert
1-sep
Ds. G. Groeneveld
Boalsert
Nachtmiel
15-sep
frou N. Kanis
Lelystêd
29-sep
Dhr. H. Wiersma
Skearnegoutum
13-okt
Frou S. Sterk
Snits
27-okt
Frou J. Mulder
Yndyk
10-nov
Dhr. P. Speelman
Folsgeare
24-nov
Ds. T. Osinga
Frentsjer
 Kofje
8-dec
Dhr. L. v/d Ven
Aldeboarn
25-dec
Dhr. H. Giliam
Penjum

 mesyk  ?