Tsjinsten 2021

 

012
Ds. Visbeek

013

 

 

krysttsjinst  2017

dsc04120 dsc04124 dsc04126

 

 

3 jan.     Mv. S. Sterk     Snits
17 jan.     Ds. T. Osinga     Frjentsjer     nachtmiel
31jan.     Ds. Wiebenga     Snits
14 feb.     Mv. N. Kanis     Lelystad
28 feb.     Dhr. H. Giliam     Penjum
14 mrt.     Dhr. P. Speelman     Folsgeare
28 mrt.     Da. AE. De Jong     Snits
4 apr.     Mv. J. Mulder     Yndyk     peaske
18 apr.     Mv. S. Aardema     Menaam
44318     Ds.P. Beintema     Dokkum     nachtmiel
44332     Oerslaan?
44339     Mv. A.M. Dijkstra     Itens     pinkster
6 jun.     Ds. L. Westra     Lollum
20 jun.     Ds. U. Tjallingi     Easterbierrum
4 jul.     Ds. J.P.Lindeboom     Minnertskea
18 jul.     Ds. S. Ypma     Frjentsjer
1 aug.     Dhr. L.v/d Ven     Aldeboarn
15 aug.     Ds. R. Reitsma     Ljouwert
29 aug.     Dhr. L.v/d Ven     Aldeboarn
12 sept.     Mv. N. Kanis     Lelysted
26 sept.     Dhr. P. Speelman     Folsgeare
10 okt.     Mv. S. Sterk     Snits
24 okt.     Ds.T. Osinga     Frjentsjer
7 nov.     Mv. S. Aardema     Menaam
21 nov.     Dhr. H. Gilliam     Penjum     Ivichheids-sn
5 des.     Ds. L. Westra     Lollum     nachtmiel
25 des.     Mv.A.M. Dijkstra     Itens     kryst