Tsjinsten 2022

FIERINGEN fan it F.O.W.H. yn de NIKLAASTSJERKE
fan HJELBEAM 2022

Datum

Wa

Ut

Bysunderheden

9 jan. Mv.A.M.Dijkstra Itens
23 jan. Dhr. P. Speelman Folsgeare
6 febr. Mv.N. Kanis Lelysted
20 febr. Da. AE. De Jong Snits
6 mrt. Ds. L.Westra Lollum N.M.
20 mrt. Pastor S. Draaisma Snits
3-apr Mv. J. Mulder Yndyk
17-apr Ds. T. Osinga Frjentsjer PEASKE
1 maaie Past. S.Draaisma Snits
15 maaie Ds. S. Ypma Frjentsjer
5-jun Mv. N. Kanis Lelysted PINKSTER
19-jun Mv. S. Sterk Snits
3-jul Dhr.H. Giliam Penjum
17-jul Dhr. L.v.d.Ven Aldeboarn
31-jul  Ds. S. Reitsma Ljouwert
14 aug. Ds. S. Hiemstra Almelo
28 aug. Mv. N. Kanis Lelysted
11 sept. Mv. S. Sterk Snits
25-sep Mv. A.M. Dijkstra Itens
9 okt. Ds.L. Westra Lollum
23 okt. Mv. J. Mulder Yndyk
6 nov. Ds. T. Osinga Frjentsjer
20 nov. Dhr. P. Speelman Folsgeare IVICHHEIDSsnein
4 des. Ds. P.Beintema Dokkum N.M.
18 des. ??????
25 des. Dhr. G. vd Veen de Lemmer
KRYST

 

012

013

 

 

krysttsjinst  2017

dsc04120 dsc04124 dsc04126