Tsjinsten 2020

 

012
Ds. Visbeek

013

 

 

krysttsjinst  2017

dsc04120 dsc04124 dsc04126

 

 

Fieringen fan it F.O.W.H. yn de Niklaastsjerke fan Hjelbeam 2020
Datum
Wa
Ut
Bysunderh.
5-jan
Frou S. Sterk
Snits
19-jan
Ds. L. Westra
Lollum
Nachtmiel
2-feb
Ds. Wiebenga
Snits
16-feb
Frou. N Knis Lelysted
Kofje
1-mrt
dhr. L. v/d Ven
Aldeboarn
15-mrt
Dhr. P. Speelman
Folsgeare
29-mrt
Dhr. H. Gilliam
Penjum
12-april
Da. A. E. de Jong
Snits
Peaske
26-april
Frou. J. MUlder
Yndyk
10-mei
Frou. A. M. Dijkstra
Itens
Kofje
24-mei
Frou  R. Soepboer
Boalsert
31-mei
Frou. S. Aardema
Menaam
Pinkster
14-jun
Ds. S. Ypma
Frjentsjer
Nachtmiel
28-jun
Ds. L. Westra
Lollum
12-jul
Ds. R. Reitsma
Ljouwert
26-jul
Ds. E. Jongstra
Blije
Kofje
9-aug
Past. v/d Wal
Sappermar
23-aug
Dhr. J. Helfferich
Ouwe Syl
6-sep
Da. S. de Vries
St. Jansgea
Nachtmiel
20-sep
Ds. P. Speelman
Folsgeare
4-okt
Frou. N. Kanis Lelysted
18-okt
Frou S. Sterk
Snits
Kofje
1-nov
Dhr. L. v/d Ven
Aldeboarn
15-nov
Frou. S. Aardema
Menaam
29-nov
Dhr. H. Gilliam
Penjum
13-dec
Ds. T. Osinga
Frjentsjer
25-dec
Dhr. G. v/d Veen
de Lemmer

 kryst