Tsjinsten

 

012
Ds. Visbeek

013

 

 

 

Preekbeurten Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam 2017

7 Jan.                     Ds. T. Ament                      Ljouwert             (Kofje)

21 Jan.                  Dhr. G. v/d Veen             De Lemmer

4 Febr.                   Ds. H. Wagenaar             Jorwert                (11.00 OERE!)

18 Febr.                Dhr. P. Speelman           Folsgeare

4.Maart                 Dhr. H. Gilliam                 Penjum               (Kofje)

18.Maart               Da.S. de Vries                   Sint Jansgea      (NM)

1.April                    Dhr. L.v/d Ven                  Aldeboarn           (Peaske)

15.April                 Mw. S. Aardema             Menaam               (Kofje)

29.April                 Dhr.H.Wiersma               Skearnegoutum

13 Maaie               Mw. S.Sterk                      Snits

20 Maaie               Ds.K.Visbeek                   Dokkum                (Pink.NM)

3 Juny                   Dhr.P.Speelman            Folsgeare

17 Juny                Ds.S.Postma                   Jennelt(Dútslân)

1 July                     Dhr. B.Akkerman           It Hearrenvean   (Kofje)

15 July                  Mw.M v/d Weij                Tsjom

29 July                  Sjongtsjinst

12.Aug.                  Dhr.G.v/d Veen               De Lemmer

26.Aug.                  Pastoor B.v/d Wal         Sappemeer

9 Sept.                   Ds.K. Visbeek                   Dokkum              (NM)

23 Sept.                Dhr.L.v/d Ven                  Aldeboarn           (Kofje)

7 Okt.                     Mw.S.Aardema              Menaam

21 Okt.                  Mw.j.Mulder                    Yndyk

4 Nov.                    Ds.T.Simonides              Burdaard             (NM)

18 Nov.                Ds.K.Visbeek                    Dokkum              (Herd./overledenen)

2 Des.                   Dhr. H.Gilliam                 Penjum

16 Des.                Dhr.P.Speelman             Folsgeare           (Kofje)

25 Des.                Mw.S.Sterk        Snits      Kryst

 

 

 

preeklist-2018