Tsjinsten 2024

Tsjerketsjinsten yn 2024

7 jan.    Ds. T. Osinga Frjentsjer
21 jan.    MV.N. Kanis Lelysted
4 febr.    Mv. A.M.Dijkstra Itens
18 febr.    Dhr.P. Speelman Folsgeare
3 mrt. DS.G.S.Groeneveld Boalsert
17 mrt. Ds. S. Reitsma Ljouwert
31mrt. Ds.Osinga Frjentsjer
14-apr Dhr.B. Akkerman Hearrenfean
28 apr. Ds. L. Westra Lollum
19 maaie MvJ. Mulder Yndyk
2-jun Ds. J. vd Meer Akkrum
16-jun Ds. S. Hiemstra Almelo
30-jun Ds. T. Osinga Frjentsjer
14-jul Dhr. H. Giliam  Penjum
28-jul Ds. D. de Boer Ljouwert
11 aug. Mv. N.Kanis lelysted
25 aug. Dhr. H. Giliam Penjum
8 sept. Mv. A.M.Dijkstra Itens
22 sept. Ds. S. Reitsma Ljouwert
6 okt. Mv.N. Kanis Lelysted
20 okt. Dhr. B. Akkerman Hearrefean
3 nov. Ds. T. Osinga Frjentsjer
17 nov.
1 des. Ds. J. vd Meer  Akkrum
15 des. Ds. L. Westra Lollum
25 des. Dhr. Speelman Folsgeare

013