Tsjinsten

 

012
Ds. Visbeek

013

 

 

krysttsjinst  2017

dsc04120 dsc04124 dsc04126

 

Preekbeurten Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam 2017

7 Jan.                     Ds. T. Ament                            Ljouwert             (Kofje)

21 Jan.                  Dhr. G. v/d Veen                    De Lemmer

4  Febr.                   Ds. H. Wagenaar                   Jorwert                (11.00 OERE!)

18 Febr.                Dhr. P. Speelman                 Folsgeare

4  Maart                 Dhr. H. Gilliam                       Penjum               (Kofje)

18 Maart               Da. S. de Vries                       Sint Jansgea      (NM)

1 April                    Dhr. L.v/d Ven                      Aldeboarn           (Peaske)

15 April                 Mw. S. Aardema                  Menaam               (Kofje)

29 April                Dhr.H.Wiersma                     Skearnegoutum

13 Maaie              Mw. S.Sterk                            Snits

20 Maaie              Ds. T.T. Osinga                     Franeker                (Pink.NM)

3 Juny                   Dhr. P.Speelman                Folsgeare

17 Juny                Ds. S.Postma                       Jennelt(Dútslân)

1 July                    Dhr. B.Akkerman               It Hearrenvean   (Kofje)

15 July                 Mw. M v/d Weij                   Tsjom

29 July                 Mw. N. Kanis                       Lelystad

12 Aug.                Dhr. G.v/d Veen                 De Lemmer

26 Aug.                Pastoor  B.v/d Wal           Sappemeer

9 Sept.                 Ds.K. Visbeek                     Dokkum              (NM)

23 Sept.              Dhr.L.v/d Ven                     Aldeboarn           (Kofje)

7 Okt.                   Mw.S.Aardema                 Menaam

21 Okt.                 Mw.j.Mulder                      Yndyk

4 Nov.                   Ds.T.Simonides               Burdaard

18 Nov.                Ds.K.Visbeek                     Dokkum              (Herd./overledenen)

2 Des.                   Dhr. H.Gilliam                  Penjum

16 Des.                Dhr.P.Speelman             Folsgeare           (Kofje)

25 Des.                Mw.S.Sterk                        Snits      Kryst

 

 

 

preeklist-2018