Tsjerkeboekjes

Sicht op Kryst 2021

Klik op de tekst om it tsjerkeboekje te sjen ien word

 

Licht ontvangen en licht geven……………
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht
beschenen. Jesaja 9:1.
En alweer is er bijna een jaar voorbij. Een jaar waarin we van jong
tot oud weer “stil gezet zijn” omdat een virus de wereld in zijn greep heeft en niemand ontkomt aan de invloed daarvan.
We dachten even dat het beter zou gaan…………….Het is een jaar van bezinning: hoe gaan wij om met onze mooie schepping die ons gegeven is, hoe gaan wij om met elkaar in zorg, liefde en aandacht voor elkaar. Voor veel mensen is er heel wat gebeurd in positieve en minder positieve zin. Als we het oude jaar achter ons laten ne-men we zeker ook gebeurtenissen mee het nieuwe jaar in.
De vraag is dan: hoe doen we dat dan?
Soms zijn er gebeurtenissen in een mensenleven waar je liever niet meer aan wilt denken omdat je geraakt of gekwetst bent.
Het liefst druk je dan even op de “delete knop van je computer” om het verdriet, de pijn en de zorg te verwijderen. Minder positieve
gebeurtenissen kunnen onze gedachten behoorlijk in beslag nemen en om ze stop te zetten vraagt vaak een uiterste inspanning.
Maar er is ook die andere kant in ons leven dat we door positieve gebeurtenissen aangeraakt en bewogen worden.
Goede berichten na uitslagen, genezing na ziekte, de geboorte van een kind of het vieren van een jubileum. Wat doet het ons goed een bemoedigend woord van een ander, dat kaartje, het warme samen- zijn in de kerk of in een gespreksgroep en vooral de zorg voor el-kaar.
Hoe indrukwekkend het vele werk dat voor de kerk, ook in
Herbayum, in stilte gedaan wordt door zoveel mensen.
Iets om dankbaar voor te zijn en als een licht op ons pad te ervaren.
Al een aantal jaren ben ik, in de Adventstijd, voor gegaan in “A Fes-tival of Lessons of Carols” Machtig en indrukwekkend zingen koor en gemeente dat bijzondere lied:
Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht,
verlangend naar een wonder, op de nieuwe morgen wacht,
Vrijheid wordt aan u verkondigd door een Koning zonder macht.
.(EB Lied 109)

Wat een bemoedigend lied. Het mag ons raken………….en boven ons-zelf uittillen, want er wordt vrijheid verkondigd aan alle mensen die zich gevangen voelen door gebeurtenissen in hun leven.
Vrijheid en licht, warmte en liefde is in de wereld gekomen van een God die tot ons kwam in de gestalte van een Kind.
Dit Kind dat ons met grote ogen aankijkt, stralend van vertrou-wen…………. maar zonder respons en daarom overgaand in angstige vertwijfeling, is niet gewenst in deze wereld.
Hier heersen tot op de dag van vandaag vaak andere wetten dan die van recht en gerechtigheid, van vrede en vrijheid.
Kinderen passen daar niet in……
Maar elk kind, dichtbij of veraf dat sterft “door onze schuld of
nalatigheid”, verwijdert ons verder van dit Kind dat onze redding
betekent en dat ons licht wil geven in het donker.
Er is een Kind geboren, een Koning zonder macht.
Pas als het kind in ons, als dit Kind in ons, het leven, ons leven be-paalt dan is er redding en hoop, uitzicht en licht: dan is het God met ons! Dan wordt het leven goed en vinden wij onze bestemming.
Dan zijn wij mens zoals wij bedoeld zijn. Dan kunnen we minder po-sitieve gebeurtenissen beter dragen of zelfs helemaal loslaten om-dat er Licht schijnt in de duisternis.
Dat Licht mogen we ook geven aan en delen met onze medemens, veraf en dichtbij. Er ligt een nieuw jaar voor ons en wat de toekomst brengt weten we niet. We mogen wel weten dat het “Een jaar des Heren” is, waarin Hij een Licht op ons pad wil zijn, zodat we niet in het donker gaan dwalen of verdwalen omdat wij er voor God en voor elkaar toe doen.
Tot de groten zal Hij spreken even weerloos als een lam,
het geknakte riet niet breken, hij bewaakt de kleine vlam,
hoort en ziet het nieuwe teken van een God die tot ons kwam.
Via deze weg wens ik kinderen, jongeren en ouderen
Goede Kerstdagen en een Gezegend Nieuw jaar.
Met een hartelijke groet, pastor mevr. S. Aardema. Menaldum

 

It Frysk Oekumenysk Wurkferban Hjelbeam
Winsket jim goede feestdagen
en
folle lok en seine foar 2022