Tsjerkeboekjes

Klik op de tekst om it tsjerkeboekje te sjen ien word (vaak alsnog openen kiezen rechts boven in beeld)

Sicht op peaske 2024

Als de melding “kan niet veilig worden gedownload” verschijnt

dan,

klik op de puntjes

kies -behouden-

vervolgens -toch behouden-

opnieuw openen in word.

 

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam

Peaske 2024
Foto’s: J.A. Roos

Foarsitter: Joke Hoekstra-Tuinstra 392910
joke_hoekstra@hotmail.com
Sekretaris: Hidde Frankena 396980
adres: P.J. Troelstrastrjitte 15, 8802 RC Frjentsjer
Ponghâlder: Alte Lourenz 396493
Kommisjeleden: Ant Palma-Hellema 452386
Jan de Haan 06-54993233
Evert Dijkstra 395104
Ackelien v.d. Pol-Zijlstra 06-10720867
Hiembeheerder: Appie Reitsma 394348
fowh@kpnmail.nl
Oargelisten: Anne Tijmersma 06-27140822
Sijbe Bosch 0517-452660
Kosters: Piet en Trix Terpstra 850124
Thomas Wiersma 394117
Tineke Reitsma-Klaver 394348
Hiemside: www.fowhjerbeam.nl

2
Peaske = de hoop op in heel makke brutsenheid
De wrâld wêryn wy minsken ús libben en bestean fine is in brutsen wrâld. De foarbylden fan dy brutsenheid binne legio. Sa is dêr de striid dy’t alwer mear as twa jier lyn oanstutsen is mei de oarloch yn Oekraïne. En sa ek dy’t útbrutsen is op 7 oktober 2023 tusken Israël en Hamas. Wat ha dy beide al net stikken makke mei hiel wat materiële skea oan wenningen en gebouwen as gefolch. Mar wis sil de immaterële skea lyk as de emosjonele en psychyske pine noch folle grutter wêze mei alle ferwûne en deadelike slachtoffers.
Ek tichteby wurdt dy brutsenheid troch minsken belibbe. Betiden sels letterlik. Bygelyks troch minsken dy’t kapot geane oan in brutsen relaasje. Mar ek de minsken dy’t noch altyd de gefolgen ûnderfine fan wat de koronakrisis mei brocht hat oan lijen. Ûndernimmingen en winkels dy’t de ferliende subsydzjes mar mei grutte muoite as hielendal net werom betelje kinne. Manlju en froulju dy’t fan it siik-wêzen noch altyd de fysyke en psychyske gefolgen ûnderfine. Mar mooglik it meast wurdt de brutsenheid fan it minsklik bestean belibbe as in man, in frou, in bern komt te ferstjerren. Nea wer elkoar efkes leave wurdsjes tasizze, nea wer elkoar efkes troch it hier aaie, nea wer elkoar tútsje, nea wer ….Dy brutsenheid kin minsken it gefoel fan machteleazens jaan. Dat is bygelyks te merken by froulju dy’t meast te meitsjen ha mei de taslagenaffaire fanwege de berneopfang. Sa’n gefoel fan machteleazens hat ek Jezus trochmakke. It wie op de jûn doe’t Hy mei syn alderneiste learlingen it miel fanwege Pesach iten hie.

3
Jezus wist dat Hy socht waard troch de geastlike lieders. Dy seachen yn Him en Syn boadskip fan it oankommende keninkryk fan God blykber in grut gefaar foar it folk. Dêrom dat sy Him út de wei romje wûne. Jezus fielde it. Jezus wist it. Dêrom dat hy yn Syn djipste need yn de tún fan Getsémané bidde ta God. Mar op dat stuit wie der by God gjin lústerjend ear foar Him. Úteinlik waard Jezus oppakt, feroardield en krúsige. Sa hat Jezus self de brutsenheid fan dizze wrâld en it minsklik bestean belibbe.
Mar dêr is it – lokkich mar – net by bleaun. Doe’t in stik as wat froulju op de tredde dei nei Syn ferstjerren it grêf besykje soene, die it bliken dat dit leech wie. Wie syn lichem rôve? Dat net, mar wei wie it wol. Wêr’t Syn lichem dan wie? Dat fertelde neffens de evangelist Markus in jongfeint, dy’t yn it wyt klaaid wie. In Ingel dus? In boadskipper yn namme fan God? Hoe dan ek, it boadskip wie om kjel fan te wurden, mar miskien ek wol waarm. Want dit wie it boadskip: de man dy’t krúsige is, is ferriisd. Ofwol, Hy is opstien út de deaden. Sa’n berjocht is net te begripen. Mar tagelyk, it jout ek hoop. Blykber is der in macht, in kracht dy’t sterker is as de dea. Blykber is der in macht dy’t by steat is om in brutsen en stoarn lichem wer te hieljen, dus heel te meitsjen.
Dat is wat de froulju yn de iere moarntiid fan it Pesachfeest, dus mei Peaske oansein waard. Dit is wat it Peaskeevangeelje ús sizze wol: de brutsenheid is brutsen. In mystearje? Jawis, want welk minske, dy’t yn in brutsen wrâld libbet, kin soks begripe én miskien ek wol leauwe? En dochs jout it hoop. Want blykber bliuwt ús bestean net yn de brutsenheid hingjen. Blykber is der in ‘heelmakker’, in ‘Heilân’ dy’t dêr ta yn steat is. Wa oars sil dat wêze dan God, dy’t Hear is oer it libben, mar dus ek oer it stjerren en sadwaande dus ek oer in brutsen wrâld.
ds. Teije T. Osinga, Frjentsjer
4
Yn memoriam
Paulus Hettinga
1935 – 2024
Paulus hat hast 50 jier yn de kommisje fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân fan Hjerbeam sitten. Dat is lang.
Dêrom wolle we toch noch in pear wurden oer him kwyt.
Paulus wie in man mei in soad kennis. Hy wie altyd nijsjirrich en wist in soad út de krante of miskien ek wol fan de televyzje.
Hy kaam mei syn frou Atty yn juny 1975 yn de kommisje fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân fan Hjerbeam.
Dat wie syn libben en syn thús.
Yn 1997 wurdt Paulus foarsitter en dat hat hy west oant ein 2017.
Paulus wist it altyd foar inoar te krijen dat de gearkomsten om 10 ûre klear wienen.
Hy die dat mei in strakke hân.
Paulus fersoarge ek it krantsje, Sicht op””. Syn soan Dominicus kaam eltse tiisdeitejûn om heit te helpen mei dingen op de computer.
In pear jier ferlyn hat Paulus oanjûn dat hy stopje woe mei syn wurk foar it Wurkferbân.
Mar hy is bleaun en sa koe de kommisje toch noch gebrûk meitsje fan syn kunde.
11 oktober hat hy noch de gearkomst besocht en yn desimber hat hy noch meiholpen om it krantsje klear te krijen .
Paulus wie in man mei in dúdlike eigen miening.
Wy tanke Paulus foar alles wat hy foar it wurkferbân betsjutten hat.

jannewaris 2024

 

5
De kommende fieringen yn de Niklaastsjerke
31 maart ds. T.T. Osinga Frjentsjer peaske
m.m.f. Grietsje Noordmans mei trompet
14 april dhr. B. Akkerman Hearrenfean
28 april fr. A.M. Dijkstra Itens
19 maaie fr. J. Mulder Yndyk pinkster
2 juny ds. J. v.d. Meer Akkrum kofje nei
16 juny ds. S. Hiemstra Almelo
30 juny ds. T.T. Osinga Frjentsjer
14 july dhr. H. Giliam Penjum
28 july ds. D. de Boer Ljouwert
alle fieringen begjinne om 9.30 ûre

Fan de foarsitter,
De maitiid komt der wer oan. It grien yn de beammen en de blommen die aanst wer bloeie sille, dat jout ús allegearre wer nije moed.
As dan it waar ek noch wat opknapt en sa’t wy hope dat de sinne ek wat faker skine sil, dan komt it hielendal goed mei ús.
Dochs binne der ek famyljes fertrietlyk. Wy binne fertrietlyk dat op 9 maart Marten Postma stoarn is. Hy wie in âld kommisjelid en de lêste jierren in trouwe gast mei in fêst plakje yn de tsjerke. Ek is op 9 maart stoarn Harrie Span. Harrie hat jierren koster west en hat de lêste jierren yn Saxenoord wenne. Wy tinke oan de minsken dy’t efterbliuwe en hun misse sille. Sa’t ds. Osinga al skriuwt: foar dizze minsken is de wrâld brutsen.
Mar wy moatte mei moed wer foarút en trochgean.

Goede Peaskedagen tawinske

Joke Hoekstra-Tuinstra

6
Fan de ponghâlder:
Kollekten Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam:
Fjirde kwartaal 2023 €
oktober 357,00
novimber 231,00
desimber 263,00
851,00
Jeften fjirde kwartaal 2023: 1.978,00
Totaal oan kollekten en jeften: 2.829,00

Diakonijkollekten fjirde kwartaal 2023:
1 oktober Victorie4All 100,00
15 oktober Open Deur 90,00
29 oktober Vluchtelingenwerk 84,80
12 novimber it Skûlplak 130,00
26 novimber Diakonij 70,00
10 desimber Diakonij 98,00
25 desimber Leger des Heils 130,00
702,80
Jeften fjirde kwartaal 2023: 25,00
Totaal oan kollekten en jeften: 727,80
Foar alle jeften hertlik tank!

Bankrekkens:
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam:
NL45RABO 0320 4351 56
Diakonij Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam:
NL38RABO 0320 4395 50

7
Fan de kommisje FOWH.
Dit is it earste krantsje fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam yn 2024, mar de kommisje hat der al twa gearkomsten opsitten, dus tiid om jimme op de hichte te bringen wat dien is of wurdt.
Kommisjeleden.
Yn eardere krantsjes hawwe wy al oanjûn dat wy op syk binne nei útwreiding fan it tal kommisjeleden. Dat knypt noch mear no’t Paulus ús ûntfallen is. Lokkich hat Ackelien van der Pol-Zijlstra tasein sitting te nimmen yn de kommisje. Der binne wy hiel bliid mei. It is hjoed de dei dreech om minsken yn it bestjoer te krijen. Ackelien wennet yn Hjerbeam, hat earder ek diel útmakke fan de kommisje en wit wol wat der allegeare omgiet yn de kommisje FOWH en wat dat betsjut.
Tige wolkom Ackelien
De tsjerketsjinsten.
It kommisjelid Ant Palma-Hellema soarget der foar dat der sneins in foargonger oanwêzig is. Dat is net samar klear, mar Ant hat de list foar 2025 klear krigen. Alwer in posityf berjocht.
Oargelist.
Yn it foarige krantsje is al ferteld dat ús fêste oargelist Evert Dijkstra stopt is en dat foar in diel fan de tsjinsten Anne Tijmersma út Tsjom dat oer nimt. No kin ferteld wurde dat inkele iepen data ynfult wurde troch Siebe Bosch, ek út Tsjom. Wolkom Siebe en datst mei nocht spylje meist yn Hjerbeam. Sa binne der noch wol in pear tsjinsten dy ynfult wurde moatte, mar dat komt ek wol goed tink ik.
It tsjerkhôf.
Earder binne der bandsjes rûnom pleatst en sneon 16 maart is dat ôfmakke troch it oan te fullen mei swarte grûn. Under lieding fan it kommisjelid Jan de Haan, hawwe Haye van der Pol, Wierd de Haan, Ben Barends en Arnold van Santen dat hartstikke moai klear makke.

8
Haye hat soarge foar de swarte grûn. Straks noch it gêrssied der yn en it tsjerkhôf leit der wer kreas by. Tige tank mannen.
Finânsjes.
De ponghâlder, Alte Lourens, hat de begrutting foar 2025 opstelt. Foar 2025 ferwachtsje wy in slútende begrutting, grut san € 14.500,00. Wy hawwe gjin aksje sa as Kerkbalans, mar krije bûten de kollektes yn eltse tsjinst noch in tal fan giften taskikt. At dat it kommende jier ek wer dien wurdt kinne wy wer rûn komme. Dêr gean wy wol fanút.
Foar it yn stân hâlden fan it tsjerkegebou binne fan grut belang de hier opbringst fan ús stikje lân (hast 3 ha.) en de rykssubsydzje omt de tsjerke in ryksmonumint is.
Ek binne de fersekeringen trochnommen.
De tsjerke is fersekere foar brân, stoarm en it glês. Dat is in fersekering fan wer opbou mei in bedrach fan € 1.613.662,00, welk bedrach elts jier oanpast wurd. Dat kostet € 1.229,62 foar 2024. Wy ferwachtsje dêr noch wat fan werom omt it in koöperatieve fersekering is.
Fierder is de ynventaris noch fersekere, in oansprakelikheidsfersekering en in fersekering foar de frijwillgers.
Jimme merke no wol, binnen de kommisje wurde de wurksumens ferdielt sadat it goed te dwaan is foar elts kommisjelid.
Binne wy der no? Nee, der komt noch wol it ien en oar op ús ôf sa as
– It oanpakken en opknappen fan de tsjerkeseal
– Wy kinne foar de kommende jierren wer in rykssubsydzje krije foar it tsjerkegebou
– Takomende jier binne wy 50 jier F.O.W.H.
Ensafuorthinne.
Mar dêr komme wy grif yn it krantsje noch wol ris op werom.
Frjentsjer, maart 2024,
Hidde Frankena, skriuwer FOWH

9
Johannes de Heer
Muzikant, oprjochter van “het Zoeklicht” en foaral evangelist
Foar in soad minsken is Johannes de Heer foaral by ús in de kunde kommen troch syn lieten. Mar wat witte we fierder oer dizze evangelist?
Hoe wie syn jeugd?
Johannes de Heer is op 23 maaie 1866 berne yn Rotterdam. Hy wie in muzikaal bern, dêrom krige hy fan syn âlders in draachber oargeltsje kado. Hy krige in pear lessen, mar learde foaral fia selsstúdzje te spyljen. Hy koe gjin noaten lêze en spile út de holle.
Nei de legere skoalle gong hy wurkjen yn de smidtery fan syn heit, mar de muzyk luts: nei in jier kaam hy te wurkjen by de Rotterdamse muzykhannel Lichtenauer. Hy wie doe 13 jier. Fan ôf 1898 joeg hy oargelles, dernei begûn Johannes de Heer in muzykwinkel en ferkocht hy blêdmuzyk mei kristlike lieten.
Hoe seach syn geloofslibben deruit?
Johannes de Heer groeide op yn in herfoarme milieu. As jong folwoeksene ferdwûn it lieuwen nei de eftergrûn. Doe ‘t hy op syn 29e syn twadde bern ferlear, wie dat foar him en syn frou oanlieding foar in besinning op hun geloofslibben: “Sa waard dit ferlies foar ús iewige winst. Wy waarden wekker út ús sliep en smyten ús as net te sêdzjen op geastlike spijze”, sa skriuwde hy der letter oer.
Earst fûn hy geestlik ûnderdak by de Zevende-Dagadventisten, letter slútte hy him oan by it stedsevangelie fan Jeruël yn Rotterdam. Dêr begeliede hy ûnder mear op gearkomsten it meielkoar sjongen.
Hokker musyk inspireare him?
Hy wie inspireare troch hymnes út Amerika en gesangen út Wales en Ingelân, wêr at hy opwekkingsgearkomsten bywenne hie.

10

In 1905 kaam hy mei Zangbundel ten dienste van Huisgezin en Samenkomsten. Hjiryn waarden hast hûnderd lieten oernommen út de Gezangen Sions fan dûmny Carel Steven Adama van Scheltema.
Yn dizze bondel wie ek plak foar nûmers fan Meier Salamon Bromet en van Zangen des Heils, fan it Leger des Heils. Ek kaam hy mei it Koraalboek foar harmonium. Hjiryn binne fjouwerstemmige settingen fan alle psalmen en evangeelise gesangen ferwerke. Yn totaal hat Johannes de Heer mear as tûzen lieten bondele.
De earste bondel en wizige útjeften waarden kassúksessen. De opbringsten wiene foar evangelisaasje. Hy rjochte yn 1906 de
Nederlandse Tentzetting op, in intertsjerklike organisaasje. Dêrby brûkte hy in tinte mei twatûzen sitplakken. Keniginne Wilhelmina wie by de ynwijing.
Wurde de lieten noch in soad songen?
Jawis. Sjongbondel Joh. de Heer út 1905 bestie yn earste instaansje út 675 lieten. Letter is dit faker oanpast en útwreide. Yn 2004 kaam in jubileumedysje út mei 944 lieten.
Yn 2016 ûntstie it Groot Nederlands Johannes de Heer Koor. Yn njoggen stêden wurd der yn jannewaris, maart en april repeteare troch leafhawwers. De organisaasje krijt elts jier hûnderten minsken byinoar om de lieten heare te litten.
Hy rjochtte ek ‘Het Zoeklicht’ op?
It wykliks tydskrift seag yn 1919 it libbensljocht. Sûnt it troch deselde organisaasje útjoen wurd, heart it tot de âldste besteande tiidskriften fan Nederlân.
Yn de jierren tritich belibbe it blêd syn hichtepunt mei in oplage fan 30.000 stiks. It blêd is folle mei Bybelske profetiën, ferhalen en kristlik nijs, tsjintwurdich wurde troch de organisaasje ek nog seminars, stûdzjedagen en gearkomsten hâlden.

11

 

 

 

 

F A K W U R K ! !

It Frysk Oekumenysk Wurkferbân fan Hjerbeam
winsket jim goede Peaskedagen ta