Organisaasje (adressen)

Adressen Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam

18 jannewaris 2024

 

Mw. J. Hoekstra-Tuinstra (foarsitster en diakonaat)
Harlingerweg 82 8801 PD Frjentsjer
0517-392910 joke_hoekstra@hotmail.com

dhr. H.Frankena (skriuwer)
PJ Troelstrastraat 15
8802 RC Frjentsjer 0517-396980 h.frankena@kpnplanet.nl

dhr. A.Lourenz  (ponghâlder)
JMLT Calspad 19 8802 SB Frjentsjer
0517-396493 alte.lourenz@outlook.com

Mw. A. v/d Pol-Zijlstra (kommisjelid)
Kiesterzijl 53
8807PG FRANEKER
06 10720867 ackelien71@outlook.com

 

Mw. A. Palma-Hellema (bestjoerslid preekroaster)
Severander 35  8802 DJ Frjentsjer
0517-452386 anthellema@hotmail.com

dhr. J. de Haan (kommisjelid en gebouwen)
It Heechhout 7 8831 ZR Winsum
0517-341865 jandehaanwinsum@online.nl

dhr. A. Reitsma (kommisjelid en hiemside)
Prinses Beatrixstraat 15  8801 DC  Frjentsjer
0517-394348 A.Reitsma.fowhj@kpnmail.nl

dhr. T. Wiersma (koster)
Godsacker 12 8801 LN Frjentsjer
0517-394117 rinskewiersma@hotmail.com

Mw. T. Reitsma-Klaver (koster)
Prinses Beatrixstraat 15 8801DC FRANEKER
0517-394348

Fam. P. Terpstra (koster)
Siccamastraat 4 8807 PM Hjelbeam
0517-850124 p.terpstra4@home.nl

A. Tijmersma  (oargelist)
atijm17@gmail.com

 

tsjerkhôf
administratie, dhr.  A. Reitsma.  Email.   appiereitsma@kpnmail.nl
behearder, dhr. F. Elzinga. Email. foppe.elzinga54@gmail.com