Grûnslach

De stichting hat ta grûnslach in gearwurking fan minsken dy’t har fine kinne yn de wurden fan it

“Us Heit”.

gebed