ANBI

Anbi- status.

De Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam heeft de Anbi-status en de Culturele Anbi-status. Anbi staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat betekent dat giften aan de Stichting een aftrekpost vormen voor de gever voor de inkomstenbelasting als aan de daarvoor geldende regels (drempel) wordt voldaan. Voor de Culturele Anbi mag de gift met 25% worden verhoogd met een maximum van €1250,– De ingangsdatum voor de Anbi-status is 1 januari 2015.

In verband met de Anbi-eisen worden de volgende gegevens verstrekt.
Uitgegaan wordt van de situatie dat de eigendommen van de kerkelijke Hervormde Gemeente Herbaijum zijn overgedragen aan het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam (hierna ook aan te duiden met: FOWH). De overdracht heeft op 23 juni 2016 plaatsgevonden.

Naam.
De naam van de stichting is (artikel 1 van de statuten):
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam.

RISN- of fiscaalnummer.
Het RISN nummer van de stichting FOWH is: 815800782.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De stichting FOWH staat ingeschreven onder nummer: 41005678.

Contactgegevens.
Het secretariaat is bij: Dhr.  H. Frankena, secretaris. PJ Troelstrastraat 15 8802 RC Frjentsjer

Bestuurssamenstelling.
Mevrouw J. Hoekstra- Tuinstra,  Voorzitter. Harlingerweg 82, 8801 PD Franeker.
Dhr.  H. Frankena, secretaris. PJ Troelstrastraat 15 8802 RC Frjentsjer
De heer A. Lourenz, penningmeester. J.M.L.T. Calspad 19, 8802 SB Franeker.
dhr. P. Hettinga  Zuiderkade 37/309 8802BW Frjentsjer
Bestuurslid. (vacant)