Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken, 

Op snein 1 oktober is der om 9.30  oere wer tsjerketsjinst yn de

     Nyklaas Tsjerke Hjerbeam.

     ûs  foargonger is  dan.

                              Mv. A. M. Dijkstra út Itens

 

 

Datsto de wei gean meist dy’t goed foar dy is,
datsto oereinkomst mochts sto falle,
datsto minske wurde meist yn Gods eagen
en yn dy fan oaren.
Wit dat de ierde dy draacht, datsto reizgest yn it ljocht
en de wyn om dy hinne is
Datsto de fruchten fan dyn libben priuwst en gean meist yn frede

freonlike groetnis  van Joke Hoekstra-Tuinstra.

Werkzaamheden deze week aan, en rondom het  kerkhof

De mannen Wierd, Foppe, Lykele, Ben en Thomas binne dizze wike dwaande west mei it oanbringen fan nije borders rûnom it tsjerkhôf,  Hoe Moai Is Dat……

sjoch ûndersteand in pear foto’s.

Borders oanfuld mei grûn.

 

 

 

 

 

 

greppels grave, sân der yn, borders rjochtsje en de grûn wer oanfulle.

mooi dat wy in sponsor hiene foar de minkraan.