Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken, 

Op  snein  28 juli, is der om 9.30  oere

                                                       wer tsjerketsjinst yn de

     Nyklaas Tsjerke Hjerbeam.

ûs  foargonger is  dan,  Ds. D. de Boer út Ljouwert.

ûs oargelist is dan, Klaas Boorsma.

 

 Werkzaamheden  aan, en rondom het  kerkhof

Der binne wer in tal wurksumheden ferrjochtsje oan it tsjerkhôf.
rûnom is der grûn oanfolle op plakken wêr’t it nedich wie.
sjoch foto`s

 

it sjocht der wer prachtich út, no noch it gers litte groeie
komplimint oan de mannen.