Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken, 

Snein 2 april is der om 9.30  oere wer tsjerketsjinst yn de

     Nyklaas Tsjerke Hjerbeam.

     ûs  foargonger is  dan  ds. Wiebenga ût Snits.