Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

De earstfolgjende  tsjinst yn de Niklaastsjerke is snein,

20 maaie

9.30 oere

mei  ds. T. Osinga

                              út Frentsjer

Wy fiere (d.v.) yn dizze pinkstertsjinst

                                        it hillig nachtmiel.

      Eltsenien is fan herte wolkom.

009