Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken,

Pinkstersnein 5 juni is der om 9.30  oere wer  tsjinst yn de

Nyklaas Tsjerke yn Hjerbeam.
       foargongster is  frou.  N. Kanis út Lelysted.

muzikale meiwurking troch Arjo Osinga.