Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

De earstfolgjende  tsjinst yn de Niklaastsjerke is snein,

21 januaris   9.30 oere

mei  dhr. G. v/d Veen

                      út Lemmer.

      Eltsenien is fan herte wolkom.

010