Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

 

Minsken,

Wy wachtsje de earstfolgjende parsekonferinsje ôf en sjoche dan hoe we wér fjirder gean mei it halden fan de tsjerke tsjinsten.

Groetnis fan de kommisje FHOW.

 

 

 

 

 

 

snein 7 november, wie Grytsje Kingma by ús te gast foar it sjongen fan in tal lieten,
ien dêrfan wie “ik bin der bij”

 

Ik bin der by

Ast ferbline en ferbjust’re bist,
tinkst datst sa net langer fierder kinst,
fielst dy ûnwennich, wêrst ek hinne giest…
“Ik bin der by”, seit Hy.

It bliuwt sa stil, al flústerst in gebed,
fregest in antwurd, mar do krijst it net,
der is sa’n ûnrêst yn dyn wurge hert,
“Ik bin der by”, seit Hy.

Fûle stoarmen skuorre dy oan kant,
hâldst it mar amper op ’e wei.
Dochs yn de hurde wyn bliuwst steande, want
der giet Immen mei dy mei.

Al fielst dy skjin ynein, it wol net mear
en watst ek dochst, ’t mislearret kear op kear,
do wolst it oerjaan, want it docht sa sear…
“Ik bin der by”, seit Hy.

Sjochst werom op dizze drege tiid:
ien pear spoaren yn it sân.
Mar ’t is net, dat Hy dy allinne liet,
Hy hâldt dy altyd yn Syn hân.

Ast ferbline en ferbjust’re bist,
tinkst datst sa net langer fierder kinst,
bist noait allinne, wêrst ek hinne giest:
“Ik bin der by”, seit Hy.

© Grytsje Kingma  www.grytsjekingma.nl