Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken, 

Op 14 april is der om 9.30  oere

                                                       wer tsjerketsjinst yn de

     Nyklaas Tsjerke Hjerbeam.

     ûs  foargonger is  dan.

                              dhr. B. Akkerman út Hearrenfean.

 

 Werkzaamheden  aan, en rondom het  kerkhof

Der binne wer in tal wurksumheden ferrjochtsje oan it tsjerkhôf.
rûnom is der grûn oanfolle op plakken wêr’t it nedich wie.
sjoch foto`s

 

it sjocht der wer prachtich út, no noch it gers litte groeie
komplimint oan de mannen.

 

De mannen Wierd, Foppe, Lykele, Ben en Thomas binne dizze wike dwaande west mei it oanbringen fan nije borders rûnom it tsjerkhôf,  Hoe Moai Is Dat……

sjoch ûndersteand in pear foto’s.

Borders oanfuld mei grûn.

 

 

 

 

 

 

greppels grave, sân der yn, borders rjochtsje en de grûn wer oanfulle.

mooi dat wy in sponsor hiene foar de minkraan.