Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken,

Snein 5 februwaris is der om 9.30  oere wer tsjinst yn de

     Nyklaas Tsjerke Hjerbeam.

       foargonger is  dan  dhr. P. Speelman ût Folsgeare.

Beste minsken,

En sa sitte we samar al wer yn de tredde wike fan jannewaris 2023.
Der komt leauw ik noch wat winterwaar oan, mar ik sels tink dan al
wer oan de maitiid. Mar we ha ek in goede krysttiid hân. De beam yn tsjerke
stie der wer prachtig by en de kryststâl fan Paulus makke it plaatsje kompleet.
Ek wol ik noch efkes stilstean by de moaie tsjinst earste krystdei mei de blazers
fan Advendo en de moaie lieten dy’t we songen ha. Der kinne we wer mei foarút.
Wat kinne we dit jier noch mear ferwachtsje? Alte is drok dwaande om sa no
en dan by in tsjinst in sjonger of wat musyk derby te krijen foar de fariaasje.
19 Ferbreawis ha we wer kofjedrinken nei de tsjinst en dat is ek altyd tige gesellich.
Wy as kommisje ha der noch altyd tige nocht oan en we hope dat it tal besikers by
de tsjinsten in bytsje goed bliuwt. En foar minske dy’t dizze side besikje en noch nooit
by ús sjoen ha soe ik sizze: as jimme nijsgjirrich binne, dan binne jim fan herte wolkom.
Ik groetsje jim en sprek de hope út dat wy noch lang de fryske preken organisearje meie.

Joke Hoekstra-Tuinstra