Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken
De foarige kear ha ik jim beloofd om in fleuricher stikje te skriuwen op dit plak.
Intusken is it begjin juny en binne der al mear dingen mooglik.
We meie wer mear en ek mei mear minsken by inoar komme.
Wat in frijheid.

Wy doare it ek wer oan om de tsjerketsjinsten te hâlden.
As ik dit stikje skriuw
is der al 1 tsjinst west en no hope wy dat we om de 14 dagen gewoan wer in Fryske preek hâlde kinne.
Dit betsjut wol dat in elts him opjaan moat omdat we
noch wol rekken hâlde moatte mei de 1.5 meter ôfstân.
En dan kinne wy mar
30 minsken plak jaan. En ja, it klinkt wat raar mar fol is fol.
It soe sneu wêze
as immen him net opjûn hat en dan der net mear in mei.
Dus opjaan by ien fan de
kommissieleden is it advys.
En no mar hope dat it covid virus net wer werom komt.

Dat ús libben net wer stil komt te stean.
Der binne we allegear wol wat klear mei.

Dus ja, sa wurd alles sa stadich oan wer in bytsje gewoan.
Litte we dat mar koesterje
mei syn allen.
Wy ha as kommisje noch net in gearkomst mei syn allen hân mar ik hoop
dat dat skielk ek gau wer kin. Dat ek dat wer gewoan wurd.
It liket ek goed te kommen mei it waar.
Nei in tige kâlde meitiid wurd it waar no ek wat
nofliker.
Ik hoop mei jimme dat we in moaie simmer krije sille mei in bytsje waarmer waar.

Fierder winskje ik in elts frede en sûnens ta mei de hoop dat wy inoar gau wer moetsje sille.
Dit winskje ik ek út namme fan de oare kommisjeleden,
Foarsitter
Joke Hoekstra-Tuinstra
009