Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken,

Snein 28 augustus  is der om 9.30  oere wer  tsjinst yn de

Nyklaas Tsjerke yn Hjerbeam.

       foargonger is  dan mevr.  N. Kanis ût Lelysted.