Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken,

Snein 4 decemter  is der om 9.30  oere wer  tsjinst yn de

Nyklaas Tsjerke yn Hjerbeam.

       foargonger is  dan  Ds. P. Beintema út Dokkum.

Wy fiere dan it Hillich Nachtmiel.