Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

 

Minsken,

Snein 10 oktober hawwe wy wer in tsjerketsjinst,

ús foargonger is dan,

mw. S. Sterk út Snits.

Beste minsken

Hjir is dan úteinlik wer in stikje fan myn hân foar de hiemside.
Der wie net safolle nijs te melden en dan bliuwe jo sels ek wat stil.
De preken binne wol wer eltse 14 dagen trochgien en binne ek hieltyd
goed besocht. De lêste wiken rint ek dat wer wat werom. Komt troch
fakânsje en sykte. Wy hâlde noch altyd fêst oan de 1,5 meter dus dan kinne
der mar 30 minsken komme. Mei in pear wiken is dat miskien ôfrûn en kin
de preken wer yn de Binding en de krante stean sadat der mear minsken yn
Hjerbeam komme kinne. Dat soe moai wêze.
Intusken steane de stegers om de tsjerke hinne omdat de boufakkers mei de
renovaasje fan it dak begûn binne. Dat wie tige nedich. No mar hope dat it
waar in bytsje mei wurkje wol om de klus klear te krijen foardat it hjerst wurdt.
As kommisje binne wy al wer in pear kear byinoar west en dat wie tige moai.
Wy ha der allegear noch tige nocht oan en wolle dat ek graach sa hâlde.
Fierder is it ôfwachtsjen hoe it mei de koroana komt dizze winter. Dat is noch
tige ûnwis. Kin alle kanten op gean. De measte minsken binne wol faksineare
neffens my dus dan soene je tinke fan it sil wol goed komme. Mar it kin ek samar de
ferkearde kant op gean mei de sifers en dan sitte wy wer yn in lockdown.
Dat is net te hopen foar de hoareka en winkeliers. Dêrom moatte we allegear
noch mar foarsichtich wêze.
Sa is der dizze simmer genôch bard om oer te praten of te seuren. It waar hie
wol wat better kinnen mar der seure we mar net oer. De oerstreaming in Limburg
en België en Duitslân wie tige slim foar de minsken dêr.
En wat der yn Afganistan bard is net te befetsjen. Wat meie wy tankber
wêze dat wy in Nederlân wenje. Dat wy yn frijheid sizze kinne wat wy tinke.
Ik hoop dat der foar alle minsken dy’t hjirhinne flechtsje plak foun wurdt.
Dêrom slút ik ôf mei in gedicht fan Wieke de Boer-Hiemstra:

Hja en wy
In hûs om yn te wenjen, alle dagen sêd
klean genôch om oan te lûken
en altyd wer dat waarme bêd
Libjend yn de mienskip, libjend neist elkoar
wêr ha wy ’t oan fertsjinne
wêrom ha wy safolle foar
Lit ús de rikens diele, yn wurd en mei de died
helpe oer de grinzen hinne,
mei-inoar troch de tiid makket jinsels en oaren bliid.

Ut namme fan de hiele kommisje groetsje ik jim en winskje ik in elts sûnens en leafde ta

Foarsitter
Joke Hoekstra-Tuinstra
009