Hiemside Niklaastsjerke,

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

De earstfolgjende  tsjinst yn de Niklaastsjerke is snein,

1 april

9.30 oere

mei  dhr. L. v/d Ven

       út Aldeboarn.

      Eltsenien is fan herte wolkom.

010