Hiemside Niklaastsjerke,

 

Dit is de hiemside fan it Frysk
Oekumenysk Wurkferbân
Hjerbeam.

Beste minsken,

Hjir is dan wer in berjocht fan my om jim efkes by te praten.
Wy ha as deistich bestjoer dizze wike by inoar sitten om in lestich beslút te nimmen.  Wanneer kinne wy wer begjinne mei it hâlden fan preken?
Wy doare it gewoan noch net oan om te begjinnen want der binne noch
tefolle besmettingen oangeande it Covid-19 firus.  Wy wolle net dat der troch
it tsjerkegean yn Hjerbeam in útbraak komt. Dêrom ha wy it dreeche beslút nommen
om oant en mei 2 maaie gjin preken te hâlden. Dit is my pine in ús hert mar wy moatte it ferstân brûke en rêstich bliuwe. Wy hope dat jim dit allegearre begrype kinne.
En as ik wer in stikje op dizze side skriuw dan hoop ik dat it in fleuricher stikje wurde sil oangeande it firus. Fierder winskje ik ek út namme fan it komité fan it F.O.W.Hjerbeam dat it mei in elts goed giet en as it goed is dan ha de earsten al in faksin in de earm krigen. No de twadde prik noch en dan binne de minsken wer beskerme.
Fierder is der fanút ús ner safolle te fertellen want der gebeurt ek neat op tsjerkegebied.
Sneins nei omrop Fryslân sjen en de preek folgje is dan wol moai.
Sa bliuwe we toch belutsen by it wurd fan God.
Ik winskje jim allegear it alderbêste ta en oant sjen

Joke Hoekstra-Tuinstra

Foarsitter

009