FOW

 

Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-1 Balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2016
Materiële vaste activa
Kerk en landerijen Herbaijum 1 1
Vlottende activa
Liquide middelen 6.245  21.612
Overige vorderingen 56 169
Totaal-generaal 6.302 21.782
31-12-2017 31-12-2016
Eigen vermogen
Kapitaal 5.688 16.315
Reserves
Restauratiefonds 5.326
Overige schulden 614 141
Totaal-generaal 6.302 21.782
I-2 Resultatenrekening 2017 2017 2016
Baten
Collectes 2.986 3.459
Giften 4.681 5.351
Pacht 5.370 5.326
Som van de baten 13.037 14.136
Lasten
Kosten voorgangers 2.818 2.520
Huisvestingskosten 10.201 650
Restauratiefonds 8.251 5.326
Overige kosten 2.179 5.720
Rentebaten en -lasten 215 161
Som van de lasten 23.664 14.377
Nettoresultaat -10.627 -241
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2016
Materiële vaste activa
Kerk en landerijen Herbaijum
Op 23 juni 2016 is overgenomen van de
Hervormde Gemeente Herbaijum:
Kerkgebouw met ondergrond en kerkhof
Een berging
03,00,70 hectare land
Dit alles voor de prijs van 1 1
Specificatie liquide middelen
Rabobank rek.crt NL45RABO 0320 4351 56 1.209 2.624
Rabobank rek.crt NL87RABO 0320 4020 02 708
Rabo BedrijfsSpaarrek. NL55 RABO 3204 1516 62 5.036 14.647
Rabo BedrijfsSpaarrek. NL45 RABO 3204 1724 06 3.633
6.245 21.612
Specificatie overige vorderingen
Rente spaarrekening 3 17
Rekening-courant kosters 53 152
56 169
Vermogensvergelijking
Kapitaal per 1 januari 16.315 12.080
Netto-resultaat -10.627 -241
5.688 11.839
Overname bankrekeningen Herv. Gem. Herbaijum 4335
Inbreng rekening-courant kosters 141
Kapitaal per 31 december 5.688 16.315
Restauratiefonds
Saldo per 1 januari 5.326 5326
Toevoeging:
Pacht 5.326
Brimsubsidie 2.925
13.577 5326
Af: restauratiekosten deels) 13.577
Saldo per 31 december 5.326
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2017
31-12-2017 31-12-2016
Specificatie overige schulden
Energiekosten 5 11
Rente en kosten banken 16 21
Preekbeurtvergoedingen 100
Reiskosten voorgangers 9
Onderhoud gebouwen 93
Restauratiekosten kerkgebouw 500
614 141
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2017 2017 2016
Specificaties:
Kosten voorgangers
Preekbeurtvergoedingen 2.374 2.113
Reiskosten 444 407
2.818 2.520
Huisvestingskosten
Onderhoud kerk 179 15
Restauratie kosten kerk 24.597
Lasten onroerende zaken kerk 251 127
Verzekeringen kerk 477
Vaste lasten land 507
Water 66 11
Elektra 40
Verwarming 586 497
26.703 650
Af: subsidie 2.925
Af: toevoeging restauratiefonds 13.577
10.201 650
Overige kosten:
Kosten catering 54 59
Koren e.d. 75
Onderhoud inventaris 65 183
Bloemen e.d. 115 44
Gemeente avonden e.d. 125 605
Kontributies en abonnementen 80 40
Overige verzekeringen 144 65
Porti en administratiekosten 56 67
Advieskosten accountant 863
Kerkblad/krantsje 596 530
Liedboeken 1.187
Doorbetaalde giften 100
Vrijwilligers bijdragen 600 600
Notariskosten 1.217
Diversen 244 185
2.179 5.720
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2017
2017 2016
Specificaties:
Rentebaten en -lasten:
Rente en kosten Rabobank rekening-courant 218 150
Kosten ING Bank 35
218 185
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening 3 24
215 161
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-1 Balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2016
Materiële vaste activa
Kerk en landerijen Herbaijum 1 1
Vlottende activa
Liquide middelen 6.245  21.612
Overige vorderingen 56 169
Totaal-generaal 6.302 21.782
31-12-2017 31-12-2016
Eigen vermogen
Kapitaal 5.688 16.315
Reserves
Restauratiefonds 5.326
Overige schulden 614 141
Totaal-generaal 6.302 21.782
I-2 Resultatenrekening 2017 2017 2016
Baten
Collectes 2.986 3.459
Giften 4.681 5.351
Pacht 5.370 5.326
Som van de baten 13.037 14.136
Lasten
Kosten voorgangers 2.818 2.520
Huisvestingskosten 10.201 650
Restauratiefonds 8.251 5.326
Overige kosten 2.179 5.720
Rentebaten en -lasten 215 161
Som van de lasten 23.664 14.377
Nettoresultaat -10.627 -241
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2016
Materiële vaste activa
Kerk en landerijen Herbaijum
Op 23 juni 2016 is overgenomen van de
Hervormde Gemeente Herbaijum:
Kerkgebouw met ondergrond en kerkhof
Een berging
03,00,70 hectare land
Dit alles voor de prijs van 1 1
Specificatie liquide middelen
Rabobank rek.crt NL45RABO 0320 4351 56 1.209 2.624
Rabobank rek.crt NL87RABO 0320 4020 02 708
Rabo BedrijfsSpaarrek. NL55 RABO 3204 1516 62 5.036 14.647
Rabo BedrijfsSpaarrek. NL45 RABO 3204 1724 06 3.633
6.245 21.612
Specificatie overige vorderingen
Rente spaarrekening 3 17
Rekening-courant kosters 53 152
56 169
Vermogensvergelijking
Kapitaal per 1 januari 16.315 12.080
Netto-resultaat -10.627 -241
5.688 11.839
Overname bankrekeningen Herv. Gem. Herbaijum 4335
Inbreng rekening-courant kosters 141
Kapitaal per 31 december 5.688 16.315
Restauratiefonds
Saldo per 1 januari 5.326 5326
Toevoeging:
Pacht 5.326
Brimsubsidie 2.925
13.577 5326
Af: restauratiekosten deels) 13.577
Saldo per 31 december 5.326
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2017
31-12-2017 31-12-2016
Specificatie overige schulden
Energiekosten 5 11
Rente en kosten banken 16 21
Preekbeurtvergoedingen 100
Reiskosten voorgangers 9
Onderhoud gebouwen 93
Restauratiekosten kerkgebouw 500
614 141
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2017 2017 2016
Specificaties:
Kosten voorgangers
Preekbeurtvergoedingen 2.374 2.113
Reiskosten 444 407
2.818 2.520
Huisvestingskosten
Onderhoud kerk 179 15
Restauratie kosten kerk 24.597
Lasten onroerende zaken kerk 251 127
Verzekeringen kerk 477
Vaste lasten land 507
Water 66 11
Elektra 40
Verwarming 586 497
26.703 650
Af: subsidie 2.925
Af: toevoeging restauratiefonds 13.577
10.201 650
Overige kosten:
Kosten catering 54 59
Koren e.d. 75
Onderhoud inventaris 65 183
Bloemen e.d. 115 44
Gemeente avonden e.d. 125 605
Kontributies en abonnementen 80 40
Overige verzekeringen 144 65
Porti en administratiekosten 56 67
Advieskosten accountant 863
Kerkblad/krantsje 596 530
Liedboeken 1.187
Doorbetaalde giften 100
Vrijwilligers bijdragen 600 600
Notariskosten 1.217
Diversen 244 185
2.179 5.720
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2017
2017 2016
Specificaties:
Rentebaten en -lasten:
Rente en kosten Rabobank rekening-courant 218 150
Kosten ING Bank 35
218 185
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening 3 24
215 161