FOW

 

 

Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-1 Balans per 31 december 2021
 
31-12-2021 31-12-2020
Materiële vaste activa
Kerk en landerijen Herbaijum 1 1
Vlottende activa
Liquide middelen          16.213          28.851
Overige vorderingen 2.628 2.661
Totaal-generaal 18.842 31.513
31-12-2021 31-12-2020
Eigen vermogen
Kapitaal 4.973 5.934
Reserves
Restauratiefonds 13.500 25.000
Overige schulden 369 579
Totaal-generaal 18.842 31.513

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-2 Resultatenrekening 2021
2021 2020
Baten
Collectes 1.882 920
Giften 5.772 4.325
Huur 237
Pacht 5.000 5.054
Provincie Fryslân subsidie 22.498
S.I.M. Subsidie 3.256 5.432
Som van de baten 38.645 15.731
Lasten
Kosten voorgangers 1.782 758
Huisvestingskosten 47.112 3.610
Mutaties restauratiefonds -11.500 7.000
Overige kosten 2.030 3.730
Rentebaten en -lasten 182 176
Som van de lasten 39.606 15.274
Nettoresultaat -961 457

 

Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2021
31-12-2021 31-12-2020
Materiële vaste activa
Kerk en landerijen Herbaijum
Op 23 juni 2016 is overgenomen van de
Hervormde Gemeente Herbaijum:
Kerkgebouw met ondergrond en kerkhof
Een berging
03,00,70 hectare land
Dit alles voor de prijs van 1 1
Specificatie liquide middelen
Rabobank rek.crt NL45RABO 0320 4351 56 1.017 1.190
Rabo BedrijfsSpaarrek. NL55 RABO 3204 1516 62 15.196 27.661
16.213 28.851
Specificatie overige vorderingen
Pacht 2.500 2.527
Energiebelasting 125 125
Vitens 6
Rente spaarrekening 3 3
2.628 2.661
Vermogensvergelijking
Kapitaal per 1 januari 5.934 5.477
Netto-resultaat -961 457
Kapitaal per 31 december 4.973 5.934
Restauratiefonds
Saldo per 1 januari 25.000 18000
Toevoeging:
Giften
Pacht 3.244 2527
Sim subsidie 3.256 5432
31.500 25959
Af: restauratiekosten deels 18.000 -959
Saldo per 31 december 13.500 25.000
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-3 Toelichting op de balans per 31 december 2021
31-12-2021 31-12-2020
Specificatie overige schulden
Energiekosten 63
Vooruitontvangen giften 300
Doorbetaalde giften 20
Kerkblad/krantsje 142
Kosten koren 100
Rente en kosten banken 15 15
Waterschapslasten e.d. 149 144
369 579

 

Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2021
2021 2020
Specificaties:
Kosten voorgangers
Preekbeurtvergoedingen 1.614 590
Reiskosten 168 168
1.782 758
Huisvestingskosten
Onderhoud kerk 1.995 387
Restauratie kosten kerk 42.303 959
Lasten onroerende zaken kerk 392
Verzekeringen kerk 736 841
Vaste lasten land 357 712
Water 106 51
Elektra -8 -15
Verwarming 1.231 675
47.112 3.610
Overige kosten:
Kosten catering 16
Koren e.d. 475 120
Onderhoud inventaris 169 1.668
Bloemen e.d. 54 18
Gemeente avonden e.d.
Kontributies en abonnementen 120 95
Overige verzekeringen 160 151
Porti en administratiekosten 52 52
Kerkblad/krantsje 284 426
Doorbetaalde giften 100 600
Vrijwilligers bijdragen 600 600
Diversen
Vergoeding bestuurders
2.030 3.730
Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
I-4 Toelichting op de resultatenrekening 2021
2021 2020
Specificaties:
Rentebaten en -lasten:
Rente en kosten Rabobank rekening-courant 185 179
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening 3 3
182 176