FOW Diaconie

Diaconie Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
II-1 Balans per 31 december 2017
31-12-2017 31-12-2016
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 366 315
Totaal-generaal 366 315
31-12-2017 31-12-2016
Eigen vermogen
Kapitaal 359 308
Overige schulden 7 7
Totaal-generaal 366 315
Vermogensvergelijking
Kapitaal per 1 januari 308 329
Netto-resultaat 51 -21
Kapitaal per 31 december 359 308
Specificatie overige schulden:
Rente en kosten bank 7 7
Doorbetaalde collectes
7 7
II-2 Resultatenrekening 2017 2017 2016
Baten
Collectes 2.685 3.211
Som van de baten 2.685 3.211
Lasten
Doorbetaalde collectes 2.280 2.790
Bloemen en kerstbakjes 272 250
Contributies 112
Rente en kosten bank 82 80
Som van de lasten 2.634 3.232
Nettoresultaat 51 -21