FOW Diaconie

2021 diaconie 2021 begraafplaats 2022-07-17 ondertekend voorwoord jaarrekeningen 2021

Diaconie Stichting Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam
HJERBEAM
II-1 Balans per 31 december 2021
31-12-2021 31-12-2020
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 194 294
Overige vorderingen
Giften 20
Totaal-generaal 194 314
31-12-2021 31-12-2020
Eigen vermogen
Kapitaal 187 307
Overige schulden 7 7
Totaal-generaal 194 314
Vermogensvergelijking
Kapitaal per 1 januari 307 79
Netto-resultaat -120 228
Kapitaal per 31 december 187 307
Specificatie overige schulden:
Rente en kosten bank 7 7