In oargelist frege

Wy binne op syk nei in oargelist (e)

                          foar it begelieden fan ús tsjinsten.

Bisto oargelist,

                of begjinnend oargelist,

                                                    of jong talint,

en fynsto it begelieden fan tsjerketsjinsten moai om te dwaan?

dan bisto fan herte útnoege kontakt op te nimmen mei

Appie Reitsma.
( appiereitsma@kpnmail.nl )

De noch iepensteande datums dit jier  binne;
snein  19 maaie
snein  30 juny
snein  28 july
snein  22 sept.

Wy binne gemoedlijk, en komme foar frysktalige tsjerketsjinsten.

Gemiddeld binne der tusken de 20 en 30

                                                                                     minsken by ús yn tsjerke.